Een mobiscan is voor een bedrijf de ideale aanzet om een duurzaam mobiliteitsplan uit te werken. Het goede nieuws is dat je die doorlichting niet zelf moet doen. Ons Provinciaal Mobiliteitspunt heeft zich de jongste jaren gespecialiseerd in de materie. En nog meer goed nieuws: het is een gratis service! Nog niet overtuigd? Ik leg het uit aan de hand van een good practice: de mobiscan van Plassendale.

Het bedrijventerrein Plassendale ligt in het havengebied van Oostende. Opgestart in 1998, vandaag 175 hectare groot, goed voor 130 ondernemingen en meer dan 2 500 werknemers. Met de komst van Ostend Science Park krijgt de site een extra boost. Ostend Science Park is een initiatief van UGent, POM West-Vlaanderen en Haven Oostende. Het wetenschapspark strekt zich uit over 12 hectare. In de nabije toekomst zullen er 3 000 mensen werken. Dit betekent meer dan een verdubbeling van het aantal werknemers op Plassendale.

(lees verder onder kaartje met aanduiding bedrijvenzone)

Al die mensen komen van ergens en dat zorgt voor verhoogde mobiliteit. Zal dit leiden tot een verkeersinfarct in en rond Plassendale? Een terechte vraag en beter dan het antwoord af te wachten, is er vandaag voor zorgen dat het niet gebeurt. En dan is de mobiscan een goed werkinstrument om proactief te zoeken naar duurzame oplossingen.

Het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) wil bedrijven een eerste inzicht geven in de mobiliteits- en bereikbaarheidsgegevens. De info wordt aangereikt door die bedrijven. Een mobiscan brengt twee zaken in kaart: het huidige vervoersaanbod naar de site (bereikbaarheidsprofiel) en de behoeften aan vervoer die worden gegenereerd door de locatie (mobiliteitsprofiel).

Voeg daar nog een enquête en een analyse van het potentieel aan toe en je doorlichting is volledig. De mobiscan – en dat is natuurlijk het meest interessante – eindigt met een resem maatregelen, algemene suggesties en heel concrete acties.

Wat leert ons de mobiscan van Plassendale? De case is vrij uniek. Maar liefst dertien ondernemingen namen deel. Het draagvlak om zich samen in te zetten voor een duurzame ontsluiting van het bedrijventerrein is zeer groot. Het PMP kon aan de slag met de woon-werkgegevens van 1 451 werknemers. Dat is ruim 60%, een hoge deelname-score en dus goed voor de betrouwbaarheid van de analyse!

(lees verder onder grafiek)

Eerste vaststelling: Koning Auto regeert, maar er is ook best veel fietsgebruik. 56% komt met de eigen wagen naar het werk, 9% met de bedrijfswagen, 21% met de fiets, 6% met de bus of tram, 1% met de trein en 3% via carpooling. Naast de analyse werden ook de bedrijven bevraagd. 60% van de respondenten gaf aan dat de bereikbaarheid en mobiliteit van Plassendale problematisch is.

Telewerk en fietslease worden gezien als populaire maatregelen voor de toekomst. 50% van de bedrijven heeft interesse in collectief vervoer, o.a. in de vorm van shuttlebusjes. Veiligheid voor zachte weggebruikers en meer fietsverbindingen kwamen duidelijk naar voren uit de bevraging. Het vrij hoge fietsgebruik is zeker hoopgevend. Als provincie zetten wij sinds jaar en dag in op de fiets. Ook hier kan je terecht bij het PMP, voor het uittesten van elektrische fietsen via de testkaravaan en voor financiële ondersteuning via het Pendelfonds.

(lees verder onder de foto, voorstelling mobiscan)

Er is een groot potentieel om mensen duurzamer naar het werk te laten komen. De mobiscan wijst uit dat er 34,4% meer (elektrische) fietsers kunnen zijn, 18,5% meer carpoolers, 4,5% meer treingebruikers en ongeveer 9% aan potentieel om een vorm van shuttlevervoer via kleine busjes op te zetten.

Heel wat bedrijven geven aan dat ze in de toekomst nauwer willen samenwerken rond duurzame ontwikkelling van Plassendale. Dankzij een gemeenschappelijke aanpak kunnen de bedrijven sneller knelpunten capteren en druk zetten naar de mobiliteitsaanbieders.

Een aantal concrete acties zijn vrij snel uitvoerbaar. Ik denk aan uniforme signalisatie, gezamenlijke fietsinfrastructuur (met hersteldienst), een carpool-platform, het inzetten van deelfietsen en deelwagens, een shuttle-service, groepsaankoop elektrische laadinfrastructuur …

De oprichting van een bedrijventerreinvereniging ligt nu op tafel. De Provincie zet alvast samen met het Economisch Huis Oostende en POM West-Vlaanderen de eerste stappen in deze richting via het project ‘Bedrijventerrein van de toekomst’. En dat is volgens mij de grote verdienste van een mobiscan: je brengt mensen samen, eerst via een analyse en daaruit volgen dan de concrete acties. Plassendale is in die zin al zeker een best practice. De partners hebben elkaar gevonden.