Privacyverklaring

Jurgen Vanlerberghe begrijpt dat uw privacy erg belangrijk is voor u, en wij doen dan ook het nodige om uw persoonlijke levenssfeer zo goed mogelijk te respecteren.

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt door Jurgen VLB en zullen zonder uw toestemming nooit voor commerciële doeleinden doorgegeven worden aan derde partijen.

Jurgen VLB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Jurgen VLB is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Jurgen Vanlerberghe

Ieperstraat 29

8970 Poperinge

Jurgen.vanlerberghe@skynet.be

0475 61 13 88

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij kunnen u een aantal persoonsgegevens vragen. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

Persoonlijke identificatiegegevens (zoals uw naam, voornaam, geboortedatum en geslacht).

Contactgegevens (zoals adres, e-mailadres, telefoonnummer en gsm-nummer).

Persoonlijke voorkeuren (zoals interessethema’s).

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Om te kunnen deelnemen aan activiteiten.

Om u op de hoogte te houden van nieuws en standpunten op basis van uw interesses.

Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Op welke juridische basis verwerken wij persoonsgegevens

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van volgende juridische gronden:

Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie.

Op basis van ons gerechtvaardigd belang om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws met betrekking tot de activiteiten van Jurgen VLB.

Op basis van uw toestemming voor het versturen van nieuwsbrieven.

Beveiliging van persoonsgegevens

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de databanken waarin uw gegevens opgenomen zijn te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, tegen ongeoorloofd gebruik, tegen verlies of diefstal van uw gegevens. Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast om steeds een hoog niveau van bescherming te blijven bieden.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dit zijn zogenaamde verwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

Zo maken wij gebruik van verwerkers voor:

1.       Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting)

2.       Het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Hiervoor maken wij gebruik van de volgende categorieën van verwerkers:

Ondernemingen die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden. Ondernemingen die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden. Ondernemingen die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze verwerkers maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 14 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

E-mailadressen en nieuwsbrieven

Op deze website wordt de mogelijkheid geboden om in te schrijven op de nieuwsbrief. Elke inschrijving gebeurt individueel en per nieuwsbrief. Voor het uitschrijven wordt hetzelfde principe gehanteerd. Onderaan elke nieuwsbrief voorzien wij steeds een uitschrijflink zodat te allen tijde onmiddellijk kan uitgeschreven worden. De e-mailadressen die in dit kader worden verkregen, worden enkel en alleen gebruikt in deze nieuwsbrievenapplicatie en niet voor andere doeleinden.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U beschikt steeds over enkele rechten wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij zullen jouw persoonsgegevens steeds op een rechtmatige en veilige wijze verwerken.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging van de privacyverklaring

Jurgen VLB kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op de website.